központi vonal: 76/587-621

 


A Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című pályázati felhívás 2. célterület — közkonyha feilesztésére Kunszállás Község Önkormányzata 2017. május 26-án pályázatot nyújtott be, amelyet a támogató 2018. július 11-én kelt okirata alapján 19 999 895 Ft támogatásban részesített.

 

Projekt címe: Alapvető szolgáltatások fejlesztése a Kunszállási étkezőben

Kódszám: VP6-7.2. 1-7.2.1-7.4.1.3-17

A Támogatás intenzitása: 85,00 %
Támogatás jogcíme: A 2014-2020 programozási idoszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfeleloen a jelen Okirat alapján nyújtott támogatásból a teljes támogatási összeg nem minosül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

A támogatói okirat adatai szerint:

  • A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított maximális elszámolható összköltsége 23 529 335 Ft, azaz huszonhárommillió-ötszázhuszonkilencezer-háromszázharmincöt forint.
  • A Kedvezményezett - a támogató döntése alapján a támogatási kérelemben rögzítettektol eltéroen - 19 999 895 Ft , azaz tizenkilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-nyolcszázkilencvenöt forint összegű vissza nem térítendo támogatásra jogosult.
  • A Projekt megvalósításának kezdete: 2017.08.01.
  • A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2017.06.23.
  • A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2017.12.01.

A projekt megvalósítása 2017-ben természetesn nem valósulhatott meg a 2018. július 11-én kézhez vett támogatói döntés miatt, azonban az épületben zajló komplex felújítási munkálatok miatt 2019 nyara előtt nem volt alkalmas az eszközöket beszerezni. 2019. július 11-én kimentési kérelem került benyújtásra a változásbejelentővel egyidejűleg, mivel korszerűbb technika kedvezőbb áron kerülhetett beszerzésre. A beruházás megvalósult, az eszközök üzembehelyezése megtörtént, a változás-bejelentő elfogadását követően az elszámolással a kifizetési kérelem benyújtásra kerülhet.

 


A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában Kunszállás településen működik az étkeztetéshez szükséges tálaló-, melegítő-, és főzőkonyha, melynek helyszíne a Kunszállás belterület 382 hrsz. számú, természetben 6115 Kunszállás, Arany János utca 4. szám alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlan. Az önkormányzati tulajdonú épület kb. az 1960-as, -70-es évek óta látja cl funkcióját. A főzőkonyha üzemeltetési engedélye a támogatási kérelem mellékletét képezi. Az étkeztetést az önkormányzati Fenntartású, önállóan működö, de nem önállóan gazdálkodó Kunszállási Közös Igazgatású Kőznevelési Intézmény biztosítja. Az intézmény a tevékenység végzésére jogosult, jogerős működési engedélyekkel rendelkezik. A közétkeztetési szolgáltatások mellett a konyha helyben készített meleg. hideg ételek és cukrászsütemények forgalomba hozására is rendelkezik engedéllyel. A kőzétkeztetést rendszeresen igénybevevők száma a támogatási kérelem benyújtása előtti időszakban összesen 229 fő, melyek közül 66 fő óvodai, 126 fő iskolai és 37 fő felnőtt étkező, ennek megfelelően összesen 200-250 adag étel kerül elkészítésre a konyhán. Szociális helyzettől függően kb. 74 fő térítésmentesen, kb. 31 fő 50 -os mértékű kedvezménnyel veszi igénybe az étkezési szolgáltatást. A többi kb. 124 fő teljes térítési díjat fizet az étkezésre. A felnőtt
étkezök egy részét a településen élő időskorúak, akik házhoz szállítással veszik igénybe a szolgáltatást, másik részét a településen munkát vállalók teszik ki. Az önkormányzat Szorosan együttműködik a helyi civil szervezetekkel, így a konyha által nyújtott szolgáltatásokat helyi rendezvények, nemzeti ünnepek. falunapok, nyugdíjas napok alkalmával is a lakosság rendelkezésére bocsátja.
A fejlesztéssel érintett szolgáltatást a kérelem benyújtásakor napi átlagban az alábbiak szerint veszik igénybe:  229 fő.

A fejlesztés szükségességét leginkább a konyhai eszközök és felszerelések hiánya és romlott állapota indokolja. Több olyan eszköz hiányzik a konyháról, amelyek a hatékony tisztítást és fertötlenítést biztosítják, így a fertőtlenités gyakorlatilag nem megfelelő, a szennyeződések megjelenésének kockázata magasabb. Nem áll rendelkezésre megfelelő számú hütőberendezés, illetve a meglévöek nem biztosítják a 0-5 °C-ot. Uj hűtött munkaasztalok beszerzése szükséges annak érdekében, hogy a hűtőtér biztosíthassa a benne tárolt termékek előírt hőmérsékleten tartását továbbá megfelelő kapacitással rendelkezzenek ahhoz, hogy az elkülönített tárolás megoldott legyen. A tisztító és takarítószerek számára nincs külön szekrény, vagy helyiség, így ezek elkülönítése nem megfelelő, ezért több erre a célra használatos szekrény beszerzése szükséges. A fogyasztásra közvetlenül alkalmas élelmiszerek (húskészítmények, sajtok, stb.) nyersanyagoktól való elkülönítése nem megoldott, illetve az előkészítő eszközök állapota nem megfelelő, ezért új eszközök (felvágott szeletelő gép, húsdaráló, mérleg, zöldségszeletelö gép) beszerzése javasolt. A megbontott, csomagolt mirelit termékek visszazárása céljából vákuumcsomagoló kerül beszerzésre. A fentieken túl igény merült fel a konyha funkcióinak bővítésére, mely a helyi termékek befőzése által valósulhat meg így az ehhez szükséges eszközök beszerzését is tartalmazza a támogatási kérelem (gázüzemű üst, lábas,stb.).

A tervezett fejlesztés a konyha működését kapacitás szempontjából jelentős mértékben befolyásolja. Az ellátottak célcsoportja a fejlesztést követően várhatóan megegyezik a jelenlegi állapottal, de számuk a minőségi színvonal emelkedésével egyenes arányban várhatóan növekedni fog. Az adagok száma 220-250 helyett 250-300 lesz, a növekedést a piaci alapon értékesített adagszámok emelkedése adja ki. Az önkormányzat tervezi a konyha funkcióinak a bővítését ajelen támogatási kérelemben feltüntetett beszerzendő eszközök által, amely annyit jelent, hogy a helyi őstermelők által megtermelt zöldségek és gyümölcsök tartósítását, befőzését szeretnék megvalósítani. A savanyúságokat és befőtteket kizárólag saját részre, az étkeztetést igénybe vevők általi fogyasztása céljából készítenék. Ezáltal a konyha alapanyagokra fordított kiadásai csökkennének, az étkezők egészséges, megbízható forrásból származó ételeket fogyaszthatnak, és a helyi gazdaság is élénkülne. A korszerű eszközök és berendezések beszerzése, továbbá az egészséges élelmiszerek feldolgozása növeli a konyha által nyújtott szolgáltatások minöségét, mellyel az igénybevevők köre is változhat, azaz új civil szervezeti megrendelések és együttműkődések alakulhatnak ki, melyek mind hozzájárulnak a hosszútávon fenntartható működéshez. A konyha alapterülele jelenleg 146 m2, melyből 43,15 m2 főzőtér, 37,88 m2 étkező, 56,38 m2 előkészítő, közlekedő és 8,72 m2 kézmosó helyiség. Sem az alapterület, sem a befogadóképesség nem fog változni a fejlesztést követöen, mivel a támogatási kérelem csak konyhai eszkőzbeszerzésre irányul. A szolgáltatás hétfötől péntekig működik, és biztosítja az étel elfogyasztásának lehetőségét a szolgáltatás helyén, illetve a működtető intézmény házhozszállítást is vállal idősek részére kizárólag helyben. Illetve igény szerint a helyi rendezvények, falunapok idején, hétvégéken is nyitva van. A fejlesztéssel érintett konyhán jelenleg 5 fő munkavállaló dolgozik: Élelmezésvezető 1 fő, Szakács végzettséggel rendelkezik 2 fő- ebből I dietetikus szakács és konyhai kisegítő 2 fö. A fejlesztést követően foglalkoztatás bővítés megvalósítását tervezi az önkormányzat. A fejlesztéssel érintett konyha kizárólag a helyi lakosság ellátását biztosítja, más településről nem érkezett igény a szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan.

A fejlesztést megelőzően a közétkeztetési szolgáltatások reggel 8-től délután 15 óráig érhetők el. Ebben az időintervallumban biztosított az óvodások és az iskolások napi háromszori étkezése. A fejlesztés megvalósítását követően az éj konyhai eszközök lehetőséget biztosítanának arra, hogy a jelenlegi nyitvatanási időn tél egyéb kiegészítő szolgáltatások és feladatok elvégezését valósítsa meg
az intézmény. Ilyen feladat például a befözés és a tartósítás: a hely őstermelők és biogazdaságok alapanyagaiból befötteket, savanyúságokat, lekvárokat, illetve egyéb, a konyhán felhasználható élelmiszereket készíthetnének. Ez költséghatékonysági szempontból is jelentős megtakarításokat eredményezhet, mivel az elkészített élelmiszereket azonos helyen fel is tudják használni.

A tervezett fejlesztés hozzájárul a fejleszteni kívánt konyha hosszútávú működésének fenntartásához, továbbá biztosítja ajogszabályi előírásoknak megfelelő működtetési A beszerezni kívánt eszközök lényegesen korszerübbek a jelenleg használtaknál így alkalmasak arra, hogy nagyobb hatékonysággal lehessen előállítani a jelenleg elfogyasztott ételmennyiséget. Ezen túlmenően biztosíthatják az adagszámok növelését, illetve a költséghatékony működtetést az energiatakarékos eszközök által .A piaci alapon értékesített adagszám növekedése hozzájárulna a konyha gazdaságosabb üzemeltetéshez. A fejlesztést követően keletkezett megtakarítások a konyha további fejlesztésére fordíthatók. Az önkormányzat saját, nem önálló intézménye által üzemelteti a konyhát, ezért annak működési költségei is az önkormányzatot terhelik. A működési költségek finanszírozására normatív támogatást és saját bevételi forrásokat vesz igénybe. A szükséges források rendelkezésre állnak, melyekkel jelenleg tudja költségeit fedezni. Mivel ezek a bevételek szorosan kapcsolódnak a létszámhoz, ezért megvizsgáljuk a demográfiai adatokat, továbbá a költségek alakulását. Mindezen tényezők Figyelembe vételével a Financiúlis mutatók hosszú távú üzemeltetést biztosítanak. A fenntarthatóságot 5 évre vizsgáljuk. A költségeket, és a bevételeket folyó áron számítjuk. A pályázó nem rendelkezik a projekt kapcsán AFA visszaigényléssel, ezért a tervezést, és a beruházási költségeket bruttó módon határozzuk meg.


A helyi őstermelők által megtermelt biozöldségeket és —gyümölcsöket befőzés és tartósítás céljából megvásárolná az intézmény. A befözést a projektben tervezett eszközök beszerzése által valósítaná meg. Ez áthidalja az évszakok sajátsága miatt a tárolási, frissen tartási problémákat; továbbá gazdaságossági szempontból is indokolt és hozzájárul a Kormányzat egészséges közétkeztetésén tett lépéseinek megvalósításához. 

Kunszállás Önkormányzat | Copyright © 2018. All rights reserved. | Felhasználási feltételek